Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | amateur porno
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

adult videolari

2011-Dec-26 - adult videolari

Cinsel yakla?maya insanlar?n en ?ok kulland?klar? ifadelerden bir tanesi de “birle?mek”tir. Birle?mek ger?ekten de e?lerin yak?nl???na kar?? verilen en a??k ifadelerden bir tanesidir. Cinsel yak?nla?ma iki e?in birbirleri ile yak?nla?mas?, bir b?t?n olmas?d?r. Bu durumda e?ler aras?nda anlay??, sevgi ve kar??dakinin me?ru isteklerine kar?? tatmin s?z konusu olmaktad?r. Bu noktadan hareketler; e?ler cinsel birle?me an?nda birbirlerine destek olmal? ve bunun neticesinde etkili bir ?ekilde cinselli?i ya?amak i?in e?iyle birlikte olurken onun ho?una gidecek olan ?eylere de dikkat etmelidir. Cinsellikte ne kad?n ne de erkek sadece kendi ho?una gidecek ?eyleri yapmamal?d?r. Tam tersine olarak kar??l?kl? anlay???n s?z konusu oldu?u tercihlerde bulunmak yak?nl?k i?in ?ok ?nemli ve ?ok yararl? olan bir hal alacakt?r. porn sex Bu noktada sa?l?kl? ve etkili bir cinsel ya?am i?in mutlak surette kar??l?kl? anlay??, sevgi ve s?cakl?k gerekmektedir. Bunun yan?nda kaliteli cinsel birle?im i?in hijyene de dikkat etmek gerekiyor. Bu hijyen gerek kad?n gerekse de erkek ?zerinde mevcut olmal?d?r. Aksi halde bir tak?m t?bbi problemler de meydana gelebilir. Bu ba?lamda regl gibi anlardan tutun da anal ili?kilere varabilecek kadar t?bbi olarak uygun olmayan hareketlerden de ka??nman?z gerekti?ini sizlere hat?rlatmakta fayda oldu?unu d???n?yoruz. Bundan ?t?r? olarak sizler de durmay?n ve hemen etkili cinsel tercih i?in hemen bu konuda cinsel sa?l?k alan?na dair olarak kitap okuyun. Orgazm olamama pek ?ok kad?n?n ya?am?? oldu?u bir problemdir. Bu problem olduk?a ?ok defa g?r?lmekle beraber cinsel sa?l?k biliminin ana konular? aras?nda yer al?r. Orgazm problemi ya?ayan kad?nlar birka? s?n?fa ayr?l?r. Kimi kad?nlar hi? orgazm olmaz iken kimi kad?nlar bazen orgazm olamama problemi ya?amaktad?rlar. Bu durumdan ?t?r? olarak bayanlar ?o?u defa zorluk ?ekmekte ve durumdan ho?lanmamaktad?rlar. Orgazm; ili?kinin doyum noktas? oldu?undan ?t?r?d?r ki orgazm ya?amayan kad?nlar durumun etkisi ile cinselli?i de tam manada ya?amam?? olmaktad?rlar. Bu durumdan ?t?r? olarak doyum noktas?na ermeyen bayanlar durumun etkisi ile de art?k cinsel ili?kiden yava? yava? so?umaya ba?larlar. Bu durumda bayanlar bu problemi ya?ayan bayanlar problemi hemen bir jinekologa iletmeli ve problem hakk?nda bilgi sahibi olmak ve problemlerini gidermek i?in etkin bir ?ekilde tedaviye ba?vurmal?d?rlar. Bu ba?lamda e?er sizler de orgazm problemi ya??yor iseniz durumu dert edinmeyip hemen tedaviye ba?vurun. Bu konuda umutsuzlu?a d??menize hi? de gerek yoktur. ??nk? konu hakk?nda uzmanla?m?? olan t?p ?evreleri ?ok etkili bir ?ekilde ??z?m ?retmekte ve problemin ana kayna??n? ??zd?kten sonra sizlerin sa?l?kl? bir ?ekilde e?iniz ile cinsel yak?nl?k kurman?z i?in yard?mc? olmaktad?rlar. Bu bak?mdan bu problemi ya?ayan bayanlardan iseniz durumun genel olarak birka? seansta ??z?lebilecek olan bir durum oldu?unu bilmenizde fayda olacakt?r. Hepinize sa?l?kl? bir cinsel ya?am dileriz.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - seks filmleri

Orgazm evresi ili?kinin en ?nemli a?amalar?ndan bir tanesidir. Bu evre genel olarak doyum evresi olarak da ifade edilebilir. Orgazm an? kad?n ve erkeklerde birbirinden farkl? s?rmektedir. Erkeklerde daha ?ok sperm ??k??? g?zlemlenirken kad?nlar?n orgazm an?nda ise erkeklerden farkl? olarak sadece bir tak?m kas?lmalar ve hareketlilikler g?r?lmektedir. Bu noktadan hareketle sizlere erkeklerde meydana gelen bir orgazm bozuklu?undan s?z edece?iz. Bu bozukluk erken bo?alma olarak ifade edilmektedir. Erken bo?alma t?m d?nyada neredeyse her iki erkekten birinde g?r?lmektedir. Bu durum e?lerin can?n? s?kmakta, daha ili?kiden tam zevk almadan ili?kinin son bulmas?n? sa?lamaktad?r. Bu durum kad?nlar da canlar?n? s?kmakta ve ili?kiden so?umalar?nda rol oynamaktad?r. siki? porno Erken bo?alma problemi ?ok zor olarak tedavi edilebilir olan bir hastal?k de?ildir. Tam tersine olarak bu problem sadece birka? seansta giderilebilir olan bir y?ntemdir. Erken bo?alma hastal???na sahip olan pek ?ok kimse bu durumdan tedavi alarak kurtulmu?tur. Bu ?ekilde cinsel ili?ki s?resi de artmakta ve bunun neticesinde elde edilen zevkte de art?? g?r?lmektedir. Erken bo?almaya kar?? piyasada birbirinden farkl? pek ?ok hap, sprey sat??? ger?ekle?mektedir. Bu cinsel ?r?nlerin bir k?sm? yararl? bir k?sm? ise zararl?d?r. Bu durumda tercih edilmesi gerekli olan ?ey mutlak surette bir ?roloji uzman?ndan destek almak ve onun tavsiyesi ile tercihte bulunmakt?r. Bu noktada hepinize sa?l?kl? birer cinsel hayat dileriz.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - grup seks

Cinsel problemler; e?lerin can?n? s?kan durumlar aras?nda yer alan problemlerdendir. ??nk? evlilerin birbirlerinden bekledikleri durumlardan bir tanesi de hi? ??phesiz cinsel yak?nl?kt?r. Cinsel yak?nl?k bu noktada kad?n ve erkek i?in ?nemli olmakla beraber bazen gerek kad?n gerekse de erkekten kaynaklanm?? olan bir tak?m problemler neticesinde sa?l?kl? birle?im sa?lanamamaktad?r. Erkeklerde iktidars?zl?k, sertle?me, erken bo?alma gibi problemler bayanlarda da orgazm olamama, cinsel isteksizlik gibi problemler olduk?a ?ok defa ya?anmakta olan problemler aras?nda yer almaktad?r. Bu problemler olduk?a ?ok defa insanlar?n can?n? s?kmakta ve bazen de e?leri birbirlerine kar?? so?utmaktad?r. Bu duruma kar?? bizler sizlere dikkat etmeniz gereken bir tak?m hususlardan s?z edece?iz. siki? porno
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-26 - porno izle

Vajinismus hastal??? kad?nlar?n cinsel birle?im sa?lamalar?n? engellemekte olan ciddi hastal?klardan biridir. Bu hastal?k bilin?alt?nda mevcut olan cinsel korkular nedeni ile meydana gelmektedir. Bu korkular kimi zaman ?evreden, kimi zaman aileden, kimi zamansa ki?inin k???kl?kten beri ya?am?? oldu?u bir tak?m olaylara ba?l?d?r. Fakat de?i?meyen tek ?ey var ki; bu hastal??a sahip olan ki?iler mutlak surette hastal?k ge?ene kadar penisin vajina b?lgesine giri?inde zorluk ?ekmektedirler. ??nk? bu hastal?kta vajina kas?lmakta ve penisin vajinaya girmesi engellenmektedir. Bu durum kad?nlar i?in ?ok k?t? olmaktad?r. ??nk? kendileri istemelerine ra?men korkudan dolay? bu zorlu?u ya?amaktad?rlar. sex izle porn Peki, bu hastal??a kar?? ne yap?lmal?d?r? Esas olarak hastal??a kar?? ne yap?lmas? gerekti?i bellidir. Bu hastal??? ya?ayan kimseler bu durumu kendilerine problem etmemeliler. ??nk? hastal???n ge?mesi imk?ns?z de?ildir. Duruma g?re ?nceden bir jinekologa ba?vurulmal?d?r. Jinekolog bu durumda ki?inin durumunu tespit eder. “Acaba tam olarak vajinismus mudur yoksa ba?ka bir hastal?k m?d?r” sorusu i?in bu durum ?artt?r. Durum tespitinden sonra ilgili uzmana y?nlendirme yap?l?r ve bunun yan?nda cinsel terapist deste?i de sunulur. Bu ba?lamda hastal??a kar?? ?e?itli masajlar, egzersizler tercih edilmektedir. Bu duruma kar?? ba?ar?l? tedavi olup renkli bir cinsel ya?ama kavu?anlar ?oktur. E?er sizler de vajinismus hastal???n? ta??yor iseniz hi? problem etmeyin ve hemen etkili sonu? almak i?in bir uzman hekime e?inizle beraber ba?vurun.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

adult videolari

Recent Posts

adult videolari
seks filmleri
grup seks
porno izle
Porn